.

جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

Subscribe

Websites

    جستجو

www.panaynewsphilippines.com

(23 دريافت)
Review: grekko
Read Review
منتشر شده در: 2007/06/22 ملاقات ها: 1482 لغات : 600

انتخاب روز اول ماه جنوري بعنوان زاد روزِ مردم افغانستان

نویسنده : یاسر ابرار   Review: YaserAbrar
زاد روز دقيقِ همدگر را بدانيم و در يک چنين مناسبت هايي خوبتر به هم برسیم!
Read Review
منتشر شده در: 2014/01/12 ملاقات ها: 3 لغات : 600

Google vs Microsoft

Review: shoaibghulam
Read Review
منتشر شده در: 2013/12/24 ملاقات ها: 1 لغات : 900

.

اين طبقه دربردارنده Websites بررسي ها, خلاصه کتاب ها و خلاصه مقالات و مقالات آکادميک مربوط به Websites. هر کار ارائه شده توسط اعضا ي جامعه شوونگ تهيه شده است. مي خواهيد نوشته خود را بنويسيد ? بيشتر ياد بگيريد که چگونه آنلاين کسب درآمد کنيد!